ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-GB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์

Performance

(K-GB)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.12%
6M
-0.87%
3Y (annualized)
3.29%ดี
2.42%
5Y (annualized)
2.00%ดี
1.51%
10Y (annualized)
--
1.49%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.22%ดี
2.86%
3Y (annualized)
5.38%
5Y (annualized)
3.95%
10Y (annualized)
--
4.95%

27 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

27 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล