ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-GREAT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น

Performance

(K-GREAT)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.78%
6M
4.69%
1Y
13.65%ดี
12.68%
3Y (annualized)
6.70%ดี
5.83%
5Y (annualized)
0.00%-
5.07%
10Y (annualized)
0.00%-
5.90%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
6.66%ดี
8.29%
3Y (annualized)
11.33%
5Y (annualized)
0.00%-
9.99%
10Y (annualized)
0.00%-
11.49%

15 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล