K-PROPI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
10.77%
3M
3.31%
6M
0.77%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Thai and Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
1 มิ.ย. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16,124,418,229.8 บาท