ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-VALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

Performance

(K-VALUE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.45%ดี
0.52%
6M
-13.00%ดี
-13.85%
1Y
-14.16%
3Y (annualized)
-1.58%ดี
-3.06%
5Y (annualized)
0.77%ดี
-0.15%
10Y (annualized)
8.50%ดี
8.02%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.57
3Y (annualized)
-0.18
5Y (annualized)
0.02ดี
-0.05
10Y (annualized)
0.48ดี
0.43

01 มิ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY