ค้นหาจากรหัสกองทุน

KDLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

Performance

(KDLTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-29.36%
6M
-31.66%
1Y
-30.82%
3Y (annualized)
-7.28%ดี
-8.64%
5Y (annualized)
-2.96%ดี
-3.83%
10Y (annualized)
6.10%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.31ดี
-1.41
3Y (annualized)
-0.15ดี
-0.23
5Y (annualized)
-0.09ดี
-0.15
10Y (annualized)
0.52

27 มี.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล