ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-INDIA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้

Performance

(KF-INDIA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
28.33%
1Y
49.06%
3Y (annualized)
17.65%
5Y (annualized)
0.00%-
9.92%
10Y (annualized)
0.00%-
9.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-3.03%
3Y
-27.14%ดี
-29.30%
5Y
0.00%-
-34.59%
10Y
0.00%-
-34.41%

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล