ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFSINCRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFSINCRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.27%ดี
1.95%
6M
1.30%
1Y
3.71%
3Y (annualized)
3.99%
5Y (annualized)
--
2.30%
10Y (annualized)
--
3.02%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.92%
3Y (annualized)
5.09%
5Y (annualized)
--
4.55%
10Y (annualized)
--
3.19%

03 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY