ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFSMART

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

Performance

(KFSMART)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.21%ดี
0.13%
6M
0.39%ดี
0.27%
1Y
0.95%ดี
0.72%
3Y (annualized)
1.01%
5Y (annualized)
1.10%
10Y (annualized)
--
1.75%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.78
3Y (annualized)
0.37
5Y (annualized)
-0.26
10Y (annualized)
--
-0.29

23 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY