ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFSPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

Performance

(KFSPLUS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.16%ดี
-0.21%
6M
-0.02%
1Y
1.29%ดี
0.83%
3Y (annualized)
1.35%ดี
1.13%
5Y (annualized)
1.39%ดี
1.22%
10Y (annualized)
1.95%ดี
1.78%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.58%
3Y (annualized)
0.47%
5Y (annualized)
0.40%
10Y (annualized)
0.46%

07 ส.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY