ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFVALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

Performance

(KFVALUE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.17%
6M
2.66%ดี
2.82%
3Y (annualized)
-4.59%
5Y (annualized)
1.05%
10Y (annualized)
4.60%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
21.41%ดี
23.17%
3Y (annualized)
20.65%ดี
21.47%
5Y (annualized)
17.08%ดี
17.64%
10Y (annualized)
16.30%ดี
16.66%

30 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY