ค้นหาจากรหัสกองทุน

KGIFRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KGIFRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.05%
6M
-0.22%ดี
-4.68%
1Y
9.36%ดี
5.52%
3Y (annualized)
13.93%
5Y (annualized)
8.14%
10Y (annualized)
--
4.33%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.31%ดี
13.16%
3Y (annualized)
15.09%ดี
17.36%
5Y (annualized)
12.56%ดี
15.01%
10Y (annualized)
--
15.91%

18 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

18 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล