ค้นหาจากรหัสกองทุน

KJPRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KJPRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
15.29%
1Y
40.49%
3Y (annualized)
4.88%
5Y (annualized)
7.50%
10Y (annualized)
--
5.95%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.03%
3Y
-23.23%
5Y
-23.69%ดี
-24.39%
10Y
--
-33.20%

21 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY