ค้นหาจากรหัสกองทุน

KS50LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว