ค้นหาจากรหัสกองทุน

KSET50LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50