ค้นหาจากรหัสกองทุน

KSFRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KSFRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.57%
6M
1.03%
1Y
1.88%ดี
1.74%
3Y (annualized)
1.49%ดี
1.39%
5Y (annualized)
1.66%ดี
1.55%
10Y (annualized)
1.89%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-0.01%
3Y
-0.75%
5Y
-0.05%ดี
-0.61%
10Y
-0.09%ดี
-0.19%

18 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล