ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-EURO

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์

Performance

(KT-EURO)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.87%ดี
3.40%
6M
12.70%ดี
11.74%
3Y (annualized)
9.14%
5Y (annualized)
9.13%
10Y (annualized)
0.00%-
7.93%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
16.33%
3Y (annualized)
18.34%
5Y (annualized)
15.21%
10Y (annualized)
0.00%-
14.65%

17 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล