ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-EURO

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์

Performance

(KT-EURO)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.48%ดี
2.64%
3Y (annualized)
14.87%ดี
11.41%
5Y (annualized)
9.20%
10Y (annualized)
0.00%-
7.42%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-7.01%
3Y
-23.02%
5Y
-23.66%
10Y
0.00%-
-24.77%

18 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล