ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-WEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์

Performance

(KT-WEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.49%ดี
3.98%
6M
9.45%ดี
8.78%
1Y
31.00%
3Y (annualized)
8.59%
5Y (annualized)
8.55%
10Y (annualized)
--
3.23%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-6.67%
3Y
-18.29%ดี
-22.56%
5Y
-19.49%ดี
-23.45%
10Y
--
-34.35%

18 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY