ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-WEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์

Performance

(KT-WEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.08%ดี
-0.01%
6M
1.96%
1Y
-1.25%ดี
-2.37%
3Y (annualized)
5.47%ดี
3.50%
5Y (annualized)
--
-0.76%
10Y (annualized)
--
3.83%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-15.34%
3Y
-17.46%
5Y
--
-25.54%
10Y
--
-25.30%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล