ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTSIV6M4

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4

Performance

(KTSIV6M4)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3Y (annualized)
1.30%ดี
-0.32%
5Y (annualized)
1.41%ดี
0.56%
10Y (annualized)
1.97%ดี
1.76%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
4.70%
3Y (annualized)
5.93%
5Y (annualized)
4.14%
10Y (annualized)
0.23%ดี
1.80%

27 มี.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล