ค้นหาจากรหัสกองทุน

KUSARMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KUSARMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.06%
6M
-1.72%
1Y
13.45%
3Y (annualized)
--
17.00%
5Y (annualized)
--
12.54%
10Y (annualized)
--
10.67%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-7.02%
3Y
--
-20.49%
5Y
--
-19.97%
10Y
--
-20.41%

14 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

14 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล