ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI ASIAN SM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

Performance

(KWI ASIAN SM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-7.64%
6M
-9.11%
3Y (annualized)
7.83%
5Y (annualized)
6.31%ดี
5.81%
10Y (annualized)
--
4.64%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-12.07%
3Y
-21.65%
5Y
-30.62%
10Y
--
-29.14%

26 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

26 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล