ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI ASM RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KWI ASM RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.88%ดี
-2.48%
6M
-6.87%
1Y
-4.48%
3Y (annualized)
9.72%
5Y (annualized)
7.12%
10Y (annualized)
--
5.32%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-12.07%
3Y
-21.65%
5Y
-30.62%
10Y
--
-29.14%

18 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

18 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล