ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI EQ DIV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล

Performance

(KWI EQ DIV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
8.01%ดี
6.40%
1Y
12.30%
3Y (annualized)
1.77%
5Y (annualized)
2.38%ดี
1.83%
10Y (annualized)
6.23%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
12.47%ดี
13.55%
3Y (annualized)
19.40%
5Y (annualized)
16.74%ดี
16.63%
10Y (annualized)
15.58%

26 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

26 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล