ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHJAP-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E

Performance

(LHJAP-E)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.79%
6M
-3.37%ดี
-4.79%
1Y
-7.67%ดี
-10.36%
3Y (annualized)
6.14%ดี
5.37%
5Y (annualized)
--
5.15%
10Y (annualized)
--
2.40%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-18.23%
3Y
--
-19.42%
5Y
--
-22.90%
10Y
--
-33.20%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล