ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHJAP-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E

Performance

(LHJAP-E)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.44%ดี
-3.39%
6M
-4.21%
1Y
-8.81%ดี
-11.52%
3Y (annualized)
5.93%ดี
4.81%
5Y (annualized)
--
5.17%
10Y (annualized)
--
2.51%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.53
3Y (annualized)
--
0.43
5Y (annualized)
--
0.36
10Y (annualized)
--
0.17

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล