ค้นหาจากรหัสกองทุน

MN-APREIT-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตร

Performance

(MN-APREIT-R)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
7.43%ดี
7.47%
1Y
-8.37%ดี
-7.20%
3Y (annualized)
1.75%
5Y (annualized)
--
4.37%
10Y (annualized)
--
3.88%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
24.51%
3Y (annualized)
16.55%
5Y (annualized)
--
15.26%
10Y (annualized)
--
13.70%

25 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY