ค้นหาจากรหัสกองทุน

MS-FLEX RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(MS-FLEX RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.70%ดี
-3.66%
6M
-4.46%ดี
-5.64%
1Y
-2.06%ดี
-1.17%
3Y (annualized)
0.74%ดี
0.27%
5Y (annualized)
0.86%ดี
0.73%
10Y (annualized)
9.20%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
5.39%ดี
7.54%
3Y (annualized)
9.14%
5Y (annualized)
9.83%
10Y (annualized)
14.09%

29 ม.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล