ค้นหาจากรหัสกองทุน

MSI21

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 21

Performance

(MSI21)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.53%ดี
0.53%
6M
1.09%ดี
1.12%
1Y
2.30%ดี
2.02%
3Y (annualized)
1.33%
5Y (annualized)
--
1.16%
10Y (annualized)
--
1.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-4.89%
3Y
--
-12.62%
5Y
--
-10.36%
10Y
--
-4.84%

31 ก.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล