ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-ACT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น

Performance

(ONE-ACT)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.37%
1Y
-12.81%
3Y (annualized)
-4.65%
5Y (annualized)
--
-0.12%
10Y (annualized)
--
4.48%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.57%ดี
17.63%
3Y (annualized)
12.04%ดี
13.83%
5Y (annualized)
--
12.82%
10Y (annualized)
--
14.80%

25 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY