ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-FIN3Y

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 3Y

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

0 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

0 บาท