ONE-GECOM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ

-

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-5.70%
3M
-35.42%
6M
-58.00%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 มี.ค. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,060,043,627.62 บาท