ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA ACT EQ-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1,000 บาท

FINNOMENA MONEY