ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA ACT EQ-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล