ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA ACT EQ-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(PHATRA ACT EQ-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
-2.04%
3Y (annualized)
4.54%ดี
3.54%
5Y (annualized)
3.21%
10Y (annualized)
--
11.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.87%
3Y
-14.97%
5Y
-16.88%
10Y
--
-22.81%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล