ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA ACT FIXED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1,000 บาท