ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA PLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส

Performance

(PHATRA PLUS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.19%ดี
0.13%
6M
-0.01%
1Y
1.15%ดี
0.71%
3Y (annualized)
1.32%ดี
1.10%
5Y (annualized)
1.35%ดี
1.20%
10Y (annualized)
1.97%ดี
1.77%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.17%ดี
0.51%
3Y (annualized)
0.13%ดี
0.47%
5Y (annualized)
0.10%ดี
0.41%
10Y (annualized)
0.47%

18 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY