ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA SG-AA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป

Performance

(PHATRA SG-AA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.39%
6M
-6.47%
1Y
-3.88%ดี
-4.99%
3Y (annualized)
0.55%ดี
-0.30%
5Y (annualized)
0.67%
10Y (annualized)
--
4.91%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
12.05%
3Y (annualized)
8.74%
5Y (annualized)
7.59%
10Y (annualized)
--
8.89%

27 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY