ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA SmartMV LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว