PRINCIPAL GCLOUD-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง ชนิดสะสมมูลค่า

-

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.15%
3M
10.14%
6M
-4.34%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 ต.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,244,383,534.97 บาท