ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL JEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

Performance

(PRINCIPAL JEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
19.86%ดี
19.77%
1Y
34.78%ดี
25.57%
3Y (annualized)
8.24%ดี
4.84%
5Y (annualized)
9.65%ดี
9.45%
10Y (annualized)
--
3.50%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.34%ดี
19.50%
3Y (annualized)
18.25%
5Y (annualized)
15.85%ดี
16.19%
10Y (annualized)
--
19.90%

25 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY