ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL VF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

2,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

0 บาท