ค้นหาจากรหัสกองทุน

RMF1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(RMF1)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.99%ดี
4.11%
6M
15.95%ดี
15.35%
1Y
23.45%
3Y (annualized)
-2.09%ดี
-1.84%
5Y (annualized)
2.83%ดี
2.98%
10Y (annualized)
5.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
17.46%ดี
17.86%
3Y (annualized)
18.14%
5Y (annualized)
15.36%
10Y (annualized)
15.56%

12 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY