ค้นหาจากรหัสกองทุน

S-EQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

500 บาท