ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBFI3Y5

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

Performance

(SCBFI3Y5)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.43%ดี
-0.25%
6M
0.14%
1Y
1.03%
3Y (annualized)
--
-0.05%
5Y (annualized)
--
0.40%
10Y (annualized)
--
1.87%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-10.44%
3Y
--
-18.83%
5Y
--
-15.08%
10Y
--
-5.77%

27 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY