ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-EQUITY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

Performance

(T-EQUITY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-26.71%ดี
-26.81%
6M
-27.57%ดี
-27.41%
1Y
-27.72%
3Y (annualized)
-8.12%
5Y (annualized)
-3.75%
10Y (annualized)
5.64%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.65ดี
-1.67
3Y (annualized)
-0.59
5Y (annualized)
-0.32
10Y (annualized)
0.31

03 เม.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล