T-ES-ChinaA-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.21%
3M
-16.87%
6M
-26.00%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
3 พ.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
191,741,262.78 บาท