ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-ES-ChinaA-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(T-ES-ChinaA-RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.90%
6M
-12.57%
1Y
-18.87%ดี
-19.64%
3Y (annualized)
--
6.93%
5Y (annualized)
--
4.35%
10Y (annualized)
--
3.45%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-22.13%
3Y
--
-23.04%
5Y
--
-30.85%
10Y
--
-34.72%

20 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

20 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล