ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-EuropeEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้

Performance

(T-EuropeEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.63%ดี
0.66%
1Y
25.29%
3Y (annualized)
13.60%
5Y (annualized)
9.93%
10Y (annualized)
--
8.39%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
15.12%
3Y (annualized)
17.32%ดี
18.03%
5Y (annualized)
14.45%ดี
15.33%
10Y (annualized)
--
14.24%

25 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

25 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล