ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-Fixed3YR8

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR8

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

0 บาท

FINNOMENA MONEY