ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-Fixed3YR8

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR8

Performance

(T-Fixed3YR8)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.43%
6M
0.92%
1Y
2.39%
3Y (annualized)
2.93%ดี
1.72%
5Y (annualized)
--
1.29%
10Y (annualized)
--
1.96%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.17%ดี
5.10%
3Y (annualized)
--
5.59%
5Y (annualized)
--
4.16%
10Y (annualized)
--
1.82%

01 ส.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล